Project 2209: Huaqiao Zhang,Shuhai Xiao,Yunhuan Liu,Xunlai Yuan,Bin Wan,A. D. Muscente,Tiequan Shao,Hao Gong,Guohua Cao. 2015. Armored kinorhynch-like scalidophoran animals from the early Cambrian. Scientific Reports. 5:16521.
This project has 1 bibliographic reference.
Display bibliographic references beginning with: H 
Huaqiao Zhang, Shuhai Xiao, Yunhuan Liu, Xunlai Yuan, Bin Wan, A. D. Muscente, Tiequan Shao, Hao Gong and Guohua Cao. 2015. Armored kinorhynch-like scalidophoran animals from the early Cambrian. Scientific Reports. Vol. 5, p. 16521.