Project 3972: M. Wang, T. A. Stidham, Z. Li, X. Xu, Z. Zhou. 2021. Cretaceous bird with dinosaur skull sheds light on avian cranial evolution. Nature Communications. 12:3890. (In Press)
This project has 2 bibliographic references.
Display bibliographic references beginning with: [ 
Wang, Min, Stidham, Thomas A., Li, Zhiheng, Xu, Xing and Zhou, Zhonghe. Nature Communications.
Wang, M., Stidham, T. A., Li, Z., Xu, X. and Zhou, Z. 2021. Cretaceous bird with dinosaur skull sheds light on avian cranial evolution. Nature Communications. Vol. 12, p. 3890.