Project 3385: Xijun Ni, Qiang Ji, Wensheng Wu, Qingfeng Shao, Yannan Ji, Chi Zhang, Lei Liang, Junyi Ge, Zhen Guo, Jinhua Li, Qiang Li, Rainer GrĂ¼n, Chris Stringer. 2021. Massive cranium from Harbin in northeastern China establishes a new Middle Pleistocene human lineage. The Innovation. 2:100130.


Tell us you are not a computer to View/Download. Why?
3 + 6 =

Download Media »Return to Media Page »