Project 2722: J. M. Mirande. 2019. Morphology, molecules and the phylogeny of Characidae (Teleostei, Characiformes). Cladistics. 35 (3):282-300.
This project has 392 taxa.
Search for: GO     
Browse By:
    
Show by taxa partition or matrix:
    
Display taxa beginning with: A B C D E G H I J K L M N O P R S T X  |  All
Showing 35 taxonomic names where genus starts with 'P'.

* indicates that a taxon has not matched to the NCBI hierarchy.

Paleotetra aiuruoca *
Paleotetra entrecorregos *
Paracheirodon axelrodi 
Paracheirodon innesi 
Paragoniates alburnus 
Parecbasis cyclolepis 
Parodon nasus 
Petitella georgiae 
Phenacogaster calverti 
Phenacogaster franciscoensis 
Phenacogaster tegatus 
Phenagoniates macrolepis 
Phycocharax rasbora *
Piabarchus analis 
Piabarchus stramineus 
Piabina argentea 
Piabina thomasi 
Piabucus melanostoma 
Piaractus mesopotamicus 
Planaltina britskii 
Poptella paraguayensis 
Prionobrama filigera 
Prionobrama paraguayensis 
Pristella maxillaris 
Probolodus heterostomus 
Prochilodus lineatus 
Prodontocharax melanotus 
Protocheirodon pi 
Psellogrammus kennedyi 
Pseudochalceus kyburzi 
Pseudocheirodon arnoldi 
Pseudocheirodon terrabae 
Pseudocorynopoma doriae 
Pseudocorynopoma heterandria 
Pyrrhulina australis