Project 482: L. Grande, W. E. Bemis. 1998. A comprehensive phylogenetic study of amiid fishes (Amiidae) based on comparative skeletal anatomy. An empirical search for interconnected patterns of natural history. Society of Vertebrate Paleontology Memoir. 4:1-690.
This project has 44 taxa.
Search for: GO     
Browse By:
    
Show by taxa partition or matrix:
    
Display taxa beginning with: " A C E I L M N O P S V W  |  All
Showing all 44 taxonomic names

Genus, Species, Subspecies, Scientific name author, Scientific name year

* indicates that a taxon has NOT matched to the NCBI hierarchy.
# indicates that a taxon has been matched to a PBDB entry.

"Amia" hesperia *
Amblysemius pachyurus *
Amia calva 
Amia pattersoni 
Amia scutata 
Amiopsis damoni *
Amiopsis dolloi *
Amiopsis lepidota *
Amiopsis prisca *
Amiopsis woodwardi *
Atractosteus spatula 
Calamopleurus cylindricus *
Calamopleurus mawsoni *
Caturus furcatus *
Cyclurus efremovi *
Cyclurus fragosus *
Cyclurus gurleyi *
Cyclurus ignotus *
Cyclurus kehreri *
Cyclurus macrocephalus *
Cyclurus oligocenicus *
Cyclurus valenciennesi *
Eurycormus speciosus *
Ikechaoamia meridionalis *
Ikechaoamia orientalis *
Ionoscopus cyprinoides *
Liodesmus gracilis *
Liodesmus sprattifarmis *
Macrepistius arenatus *
Maliamia gigas *
Melvius chauliodous *
Melvius thomasi *
Nipponamia satoi *
Ophiopsis procera *
Oshunia brevis *
Pachyamia latimaxillaris *
Pachyamia mexicana *
Pholidophorus bechei *
Pholidophorus macrocephalus *
Pseudamiatus heintzi *
Sinamia zdanskyi *
Solnhofenamia elongata *
Vidalamia catalunica *
Watsonulus eugnathoides *