Project 1269: Shundong Bi, Yuanqing Wang, Jian Guan, Xia Sheng, Jin Meng. 2014. Three new Jurassic euharamiyidan species reinforce early divergence of mammals. Nature. (Nature 13718).
Search for: GO  
Order by:        
This project has 3 media. Displaying 3 media.
M345937
† Shenshou shenshou lui Shundo...
body in situ
M345938
† Xianshou xianshou linglong S...
body in situ
M345939
† Xianshou xianshou songae Shu...
body in situ