Project 3617: Bin Bai, , Jin Meng, Chi Zhang, Yan-Xin Gong, Yuan-Qing Wang. 2020. The origin of Rhinocerotoidea and phylogeny of Ceratomorpha (Mammalia, Perissodactyla). Communications Biology. 509:1-16.
This project has 1 bibliographic reference.
Display bibliographic references beginning with: B 
Bin Bai, Jin Meng. 2020. The origin of Rhinocerotoidea and phylogeny of Ceratomorpha (Mammalia, Perissodactyla). Communications Biology. Vol. 509, pp. 1-16.