Project 2209: Huaqiao Zhang,Shuhai Xiao,Yunhuan Liu,Xunlai Yuan,Bin Wan,A. D. Muscente,Tiequan Shao,Hao Gong,Guohua Cao. 2015. Armored kinorhynch-like scalidophoran animals from the early Cambrian. Scientific Reports. 5:16521.
This project has 1 matrix.
Data Matrix
0 scorings; 1 taxa; 0 characters; 0 cell images; 0 labels attached to cell images; 0 character images;

Viewed 19 times; Downloaded 1 time;
Download options:
Download entire matrix as format  Download Matrix

Download character list   Download character list