Project 2209: Huaqiao Zhang, Shuhai Xiao, Yunhuan Liu, Xunlai Yuan, Bin Wan, A. D. Muscente, Tiequan Shao, Hao Gong, Guohua Cao. 2015. Armored kinorhynch-like scalidophoran animals from the early Cambrian. Scientific Reports. 5:16521.
This project has 1 matrix.
Data Matrix
0 scorings; 1 taxa; 0 characters; 0 cell images; 0 labels attached to cell images; 0 character images;

Viewed 14 times; Downloaded 1 time;
Download options:
Download entire matrix as format  Download Matrix

Download character list   Download character list